โครงสร้างโปรแกรมและการจัดการผู้ใช้งาน(User Management)

 • พัฒนาบนรูปแบบ Web Application
 • สามารถใช้งานได้อย่างไม่จํากัดผู้ใช้งาน (Unlimited users) โดยติดตั้งโปรแกรมบน Server เพียงเครื่องก็สามารถใช้งานได้ทุกเครื่องในเครือข่าย (Server ภายใน)
 • รองรับการทํางานแบบCloud Computing (Server ภายนอก)
 • สามารถทํางานผ่านMobile Application โดยรองรับระบบงานบํารุงรักษา(PM), ระบบงานซ่อม ฉุกเฉิน (Corrective Maintenance),ระบบอะไหล่ (Inventory Control) และการแสดงผล เพื่อบริหารจัดการช่างซ่อมบํารุง (Dash-Board Management )
 • สามารถใช้งานทั้งบน PC และMobile Application พร้อมกันได้ สามารถใช้งานทุกที่ทกุเวลา
ระบบการจัดการข้อมลูเครื่องจักรและอปุกรณ์(Asset Management)

 • สามารถบันทึกรายละเอียดเครื่องจักรอปุกรณ์และอะไหล่ เช่น รหัส ชื่อ แบบ รุ่น ขนาด รูปภาพ
 • สามารถแสดงค่าอะไหล่เมื่อถึงจุดสูงสุด จุดต่ำสุด และจุดสั่งซื้อแบบอัตโนมัติ
 • มีข้อมูลสําหรับการบันทึกข้อมูลช่างซ่อมบํารุงทั้งประวัติการอบรมและค่าแรง
 • สามารถกําหนดอาการเสียสาเหตุการเสียและวิธีการแก้ไขไว้เป็นมาตรฐานได้
 • รองรับการค้นหาข้อมูลต่างๆ ด้วย Barcode, QR Code
 • สามารถสร้างข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด

สิ่งที่ได้รับ……..

 • สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆได้ง่ายและรวดเร็ว
 • มีระบบข้อมูลทเี่ป็นมาตรฐานเพื่อสําหรับอ้างอิงระบบอื่นๆ เช่น ERP, TPM, OEE
 • ได้มาตรฐานการกําหนดรหัสต่างตามมาตรฐานสากล
ระบบการซ่อมฉุกเฉิน(Breakdown Maintenance&Corrective Maintenance)

 •  รองรับการแจ้งซ่อมผ่าน PC และ Mobile Application แบบPush Notification
 • สามารถแจ้งซ่อมผ่านระบบ Barcode ทั้งเครื่องจักรและอปุกรณ์
 • มีระบบการส่งสัญญาณการแจ้งไปยังฝ่ายซ่อมบํารุงได้หลายรูปแบบและอัตโนมัติ
 • ระบบจัดเรียงคิวการซ่อมอัตโนมัติโดยยึดถือผลกระทบกับระบบการผลิตเป็นหลัก
 • เมื่อออกใบงานระบบสามารถนําเสนอเครื่องมืออะไหล่และต้นทุนการซ่อมแบบอัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกรายละเอียดการซ่อมการใช้ เครื่องมืออะไหล่พนักงานช่างค่าใช้จ่ายและ สาเหตุการเสียแบบอัตโนมัติ
 • ระบบสามารถบันทักเวลาหยดุเครื่องรวม (Total Downtime)

สิ่งที่ได้รับ……..

 • ลดเวลาและขั้นตอนการแจ้งซ่อมของฝ่ายผลิตมากกว่า 85 %
 • สามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมได้ตลอดเวลาเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการซ่อม
 • ได้วิธีการซ่อมแบบมาตรฐานก่อนลงมือซ่อมเพื่อลดความเสี่ยงในการซ่อมผิด
 • ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการซ่อมเพื่อนําไปสู่การ“ลดเวลารวมหยดุเครื่อง”มากกว่า 65 %
 • ได้ค่าใช้จ่ายทีแท้จริงในระบบการซ่อมเพื่อควบคุมงบประมาณและลดค่าใช้จ่ายการซ่อมได้มากกว่า 45 %
ระบบการวางแผนบํารุงรักษา(Preventive Maintenance)

 • สามารถรองรับการวางแผนแบบ Time-Base
 • สามารถคํานวณงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นงบประมาณสําหรับแผนบํารุงรักษาแบบอัตโนมัติ
 • รองรับการคํานวณเวลาการบํารุงรักษา (Work Load) กับช่างซ่อมบํารุง
 • สามารถวางแผนการสํารองอะไหล่เพื่อแผนบํารุงรักษาแบบอัตโนมัติ (Predictive Spare Parts)
 • สามารถแสดงปฏิทินแผนล่วงหน้า (Master Plan) และสามารถเลื่อนแผนได้ทันที
 • มีระบบการเตือนการจ่ายแผนงานประจําวันและล่วงหน้าแบบอัตโนมัติ
 • ผลการบํารุงรักษาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดระบบจะทําการส่งข้อมูลเพื่อออกใบสั่งงานอัตโนมัติ

สิ่งที่ได้รับ……..

 • เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและจ่ายแผนงานบํารุงรักษาได้มากกว่า 60 %
 • ลดเวลาและขั้นตอนจากการใช้ระบบกระดาษมากกว่า 80 %
 • เพิ่มประสิทธิภาพการสํารองอะไหล่ได้มากกว่า 90 %
 • เพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุเครื่องจักรได้มากกว่า 65 %
 • ลดค่าใช้จ่ายจากการเสียแบบฉุกเฉินได้มากกว่า 60 %
ระบบการบริหารจัดการอะไหล่(Inventory Management)

 • รองรับทั้งรายการที่เป็นอะไหล่ควบุคม (Stock) และไม่ควบคุม (Non Stock)
 • รองรับการปรับยอดเบิก-รับ และคืนอะไหล่
 • เก็บรายละเอียดอะไหล่ อาทิ แบบ รุ่นขนาด ยี่ห้อและรปูภาพ
 • รองรับการแสดงที่เก็บอะไหล่ (Stock Location)
 • มีระบบการเตือนจํานวนอะไหล่จากจุดควบคุมต่างๆ แบบอัตโนมัิต(Maximum Minimum Re-Order Point)
 • รองรับการค้นหาการรับและเบิกผ่าน Barcode, QR Code
 • มีระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของอะไหล่แต่ละรายการ(Automatic Stock-Card)
 • สามารถตรวจจับรายการอะไหลที่ไม่เ่คลื่อนไหวได้(Dead Stock)

สิ่งที่ได้รับ……..

 • ได้มาซึ่งรายการและจํานวนที่เหมาะสมในการสํารองอะไหล่ในกิจกรรมงานซ่อมได้ากกว่า 70%
 • ลดค่าใช้จ่ายในการสํารองอะไหล่ที่ไม่เคลื่อนที่ (Dead Stock) ได้มากกว่า 85 %
 • ลดขั้นตอนและเวลาในการค้นหารายการอะไหล่จากการเบิกได้มากกว่า 70 %
 • ลดเวลาในการเบิกอะไหล่ของฝ่ายช่างได้มากกว่า 75 %
 • ลดเนื้อที่ในนการจัดเก็บอะไหล่ได้มากกว่า 60 %
ระบบการรายงานผล(Report Management & KPI)

 • รายงานกลุ่มประวัติการซ่อม(Machine History)
 • รายงานกลุ่มแสดงการใช้งานเครื่องจักรจริง(Machine Utilization)
 • รายงานกลุ่มแสดงสาเหตุการเสียของเครื่องจักร(Root Cause)
 • รายงานกลุ่มค่าใช้จ่าย(Summary of repair costs)
 • รายงานกลุ่มแสดงประสิทธิภาพMTBF MTTR
 • สามารถตรวจสอบงานซ่อมผ่าน Mobile Application (Real-time Dashboard Monitoring)

และทุกรายงานสามารถส่งออกในรูปแบบ Excel file หรือรูปแบบไฟล์อื่น เพื่อ นําไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้