ตำแหน่ง

IT Engineer

รายละเอียดงาน
1.ดูแลการใช้งานระบบไอที
2.ดูแล Job ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
2.มีประสบการณ์ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.มีประสบการณ์ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4.มีความสามารถในการขับขี่จักรยานยนต์ และรถยนต์
5.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่นในการทำงาน ไม่กลัวงานหนัก พร้อมที่จะเรียนรู้ และให้โอกาสตัวเอง
6.ชอบการทำงานเป็นทีม
7.มีทัศนคติในการทำงานที่ดี

สวัสดิการ
1.ค่ารักษาพยาบาล
2.ค่าล่วงเวลา
3.ค่าเดินทาง (กรณีทำงานนอกสถานที่)

Developer

คุณสมบัติ:

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ภาษา C#, .Net หรือ ภาษาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์หรือมีทักษะเรื่อง UIPath จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความคิดเชิงตรรกะที่ดีและแนวคิดการเขียนโปรแกรม
  • มีความคุ้นเคยกับฐานข้อมูล RDBMS (SQL Server หรือ Oracle)
  • มีความรู้ Word, Excel, PowerPoint. สามารถพูดหรือเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีระเบียบวินัยและมีความมุ่งมั่นสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
  • เราจะจัดให้มีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและมอบหมายโครงการให้

Sales

คุณสมบัติ:

    [recaptcha id:1 class:career]