ตำแหน่ง

IT Engineer

Developer

คุณสมบัติ:

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ภาษา C#, .Net หรือ ภาษาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์หรือมีทักษะเรื่อง UIPath จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความคิดเชิงตรรกะที่ดีและแนวคิดการเขียนโปรแกรม
  • มีความคุ้นเคยกับฐานข้อมูล RDBMS (SQL Server หรือ Oracle)
  • มีความรู้ Word, Excel, PowerPoint. สามารถพูดหรือเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีระเบียบวินัยและมีความมุ่งมั่นสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
  • เราจะจัดให้มีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและมอบหมายโครงการให้

Sales

คุณสมบัติ: