บริการให้คำปรึกษา และ จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

iconnectmkt-outsourcing-01

     ให้บริการดูแลงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งโปรแกรมระบบงาน (Application)และ ระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย(Network Infrastructure)โดยขึ้นอยู่กับ ความต้องการและความพร้อมขอลูกค้า ว่าต้องการให้ดูแลทั้งหมดหรือบางส่วน